Hoạt động công ty - Hình ảnh gian hàng Hưng xe nâng tại Triển lãm VIIF 2013
Hình ảnh sau khi gian hàng triển lãm vừa bố trí xong: